Algemeen > Verantwoording

          Welzijn in cijfers, beeld en verhalen
Achter een aantal woorden leidt de link naar het betreffende onderwerp en/of specifieke website. 

We(l)zijn De Schoor - ons werk in 7 korte filmpjes
In 2018 hebben we middels 7 korte filmpjes een deel van ons werk in beeld gebracht. Een aanrader om te bekijken.
Klik op de cirkels om een filmpje te starten.

 

Vrienden voor
het leven
Jong beginnen
loont
Heel Almere in
beweging
Meedoen in
Almere
 
Benut je talent Welkom in de
buurtkamer
Sterk in
kinderwerk

 

  De Schoor als organisatie in 2018
 

  Voorjaar 2019 telt De Schoor 262 medewerkers. 40% is werkzaam binnen de afdeling Jeugd en 47% in de afdeling Wijk & Welzijn. De overige 13% is werkzaam in management, staf en ondersteunende diensten.
 
  Afgelopen jaar hebben 154 studenten stage gelopen, veelal vanuit het mbo en het hbo. De meeste stagiairs waren te vinden in het kinder- en jongerenwerk.
 
  De omzet in 2018 bedroeg € 15,5 miljoen.
 
  In 2018 zijn 1.047 vrijwilligers actief geweest vanuit De Schoor. In diverse projecten en op verschillende locaties. Vrijwilligersfuncties zijn er legio: gastvrouw/gastheer, activiteitenbegeleider, buurtbemiddelaar, docent, barvrijwilliger, pr-medewerker, coördinator kinderdisco, en nog veel meer! Duizenden Almeerders zijn daarnaast actief in en voor hun eigen wijk, vaak ondersteund door medewerkers van De Schoor.
     
  Afdeling Wijk & Welzijn
 

Team buurtcentra

  De 18 buurtcentra hebben samen ruim 800.000 bezoeken geteld. Slechts 6% van de openstelling wordt gedaan door de sociaal beheerders alleen. De openstelling gebeurt voor 94% door vrijwilligers (461), actieve bewoners en huurders.  

 

Team Opbouwwerk

    Mooi Zo Goed Zo heeft als sociaal makelaar 140 initiatieven ondersteund. Daarnaast vindt veel opbouwwerk plaats in en vanuit de wijkteams.
 
  De 43 vrijwilligers van de 9 Repair Cafés hebben samen ruim 600 reparaties uitgevoerd. De Repair Cafés dragen een steentje bij aan een duurzame samenleving.
 
  Er zijn in 19 wijken en buurten Rommelroutes geweest, waar 723 huishoudens aan hebben meegedaan.
 

Team
Sociaal Cultureel Werk

    Taal in de Wijk ontving in 2018 615 deelnemers. De taallessen zijn verzorgd door 52 vrijwilligers. De ervaring leert dat als bewoners de Nederlandse taal beter beheersen participatie meer kans krijgt. Ze vinden makkelijker (vrijwilligers)werk of kunnen een opleiding gaan volgen. Deelnemers stromen door naar bijvoorbeeld fietslessen (in 2018 hebben 42 mensen fietsen geleerd) en de trajecten van Vrouw & Wijzer.
 
  Het project Vrouw & Wijzer bestaat uit Vrouw & Meedoen (doel: weer meedoen in de samenleving) en Vrouw & Werk (doel: vinden van een betaalde baan). Vrouw & Meedoen telde 75 nieuwe deelneemsters, waarvan er 22 zijn doorgestroomd naar Vrouw & Werk. Aan Vrouw & Werk hebben 138 vrouwen deelgenomen. Van deze groep is inmiddels de helft uitgestroomd naar werk (17), vrijwilligerswerk (35), opleiding (4) of een eigen bedrijf (10). Enkele vrouwen hebben een leerervaringsplaats gevonden.
 
  Het project Buurtbemiddeling heeft 283 nieuwe meldingen ontvangen. De 40 vrijwillige buurtbemiddelaars zijn erin geslaagd 179 bemiddelingen met positief resultaat af te ronden, een slagingspercentage van 66%. Geluidsoverlast is de meest genoemde klacht, gevolgd conflicten over de tuin en pesten. Vaak speelt er een combinatie van klachten.
 
  Bijna 2.000 ouderen wisten in 2018 de weg naar een of meer van de seniorenactiviteiten te vinden. Van de ruim 1.000 Schoorvrijwilligers is een derde 55 jaar of ouder; 840 senioren zijn geabonneerd op de maandelijkse nieuwsbrief die hen informeert over activiteiten voor senioren in Almere; de redactie wordt gevormd door vrijwilligers met veel kennis van Almere. In het project Wegwijs hebben 10 vrijwilligers samen 267 huisbezoeken aan 75-, 80- en 85-jarigen afgelegd. De banden met team Sport zijn aangetrokken wat heeft geleid tot veel nieuwe, sportieve activiteiten voor ouderen die goed bezocht worden. Aan de 10de editie van de Zomerschool voor Senioren hebben 237 Almeerders  aan gemiddeld aan 3 activiteiten deelgenomen; de helft van de deelnemers deed voor de eerste keer mee. De verwendagen op De Meergronden waren weer succesvol voor de 112 ouderen die “verwend” werden door de leerlingen. De verschillende eettafels in de stad worden vooral goed bezocht door de oudere Almeerders. De diversiteit aan activiteiten groeit jaarlijks, evenals het aantal bezoekers aan de vele activiteiten.

Voor kwetsbare ouderen zijn GrandCafé WIJS (39 deelnemers) in Haven en de Gedachtenkamer in buurtcentrum Cobra (44 deelnemers) een welkome afleiding in de week. Stagiairs en vrijwilligers zorgen voor een liefdevolle begeleiding. Uniek is de nauwe samenwerking met vele partners in de wijk. De Gedachtenkamer in buurtcentrum De Draaikolk hebben we helaas moeten sluiten vanwege te weinig deelnemers.

  Van de 35 ingestroomde kandidaten bij de Participatiefabriek in Literatuurwijk is bijna de helft (16) uitgestroomd naar een baan en zijn 8 deelnemers vrijwilligerswerk gaan doen. De deelnemers die nog niet zijn uitgestroomd naar werk hebben veelal wel stappen op de participatieladder gezet.
De Participatiefabriek in Staatsliedenwijk focust op begeleiding van statushouders naar werk. Eind 2018 zijn van de 18 ingestroomde statushouders 8 uitgestroomd naar opleiding, vrijwilligerswerk of zelfs werk.
In De Participatiefabrieken werken zelfstandige en kwetsbare werkzoekenden samen om werkervaring op te doen met als doel uit te stromen naar een betaalde baan. De Participatiefabrieken betekenen veel voor de omliggende wijken omdat de deelnemers een breed scala aan activiteiten organiseren in en voor de wijk.
 
  Afdeling Jeugd
 

Team Het Jonge Kind

    Het team Het Jonge Kind voert diverse programma’s op maat uit in de voor- en vroegschoolse educatie van peuters en kleuters. Via deze programma’s bereiken we veel kwetsbare kinderen en hun ouders. Coaches VVE hebben fors geïnvesteerd in scholing en coaching van pedagogisch medewerkers, met resultaat! Meer informatie over programma’s en workshops is te vinden op www.deschoor.nl/kinderen.
Via de programma’s Opstapje (81 kinderen), Minisamenspel (130 kinderen) en VVE Thuis (195 deelnemers) en Opstap (79 deelnemers) (samen 521) bereiken we veel kwetsbare kinderen en hun ouders.

 

Team Kinderen

  De drie jeugdlanden zijn bezocht door duizenden jonge Almeerders, evenals speeltuin De Speelhaven dat een eldorado is voor de kleinste bezoekers (40.307 bezoeken waarvan een derde (groot)ouder of begeleider). De populaire Droomspeelbus was wekelijks na schooltijd op 27 verschillende locaties in Almere, waarvan 9 locaties voor peuter- en kleutergym. Ze hebben 66.883 bezoeken geteld. Daarnaast verzorgden de medewerkers pauzesport op 7 scholen. Op speelse wijze is de jeugd zo veel buiten en leren ze op sportieve wijze met elkaar om te gaan. Ook de twee Schatkisten vol speelgoed in Danswijk en Stedenwijk zijn een ware trekpleister.
 
  Er is veel vraag geweest naar Dagarrangementen. In Stedenwijk, Danswijk, Molenbuurt en Haven waren alle ruim 120 plekken bezet.
 
  Op de 13 brede scholen namen duizenden kinderen deel aan de vele naschoolse activiteiten. De kinderopbouwwerkers zijn een belangrijke schakel tussen Almeerders, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Almeerse sportverenigingen.
   
 

Team Sport

    Kennismaken met sport is belangrijk en gezond! De combinatiefunctionarissen Sport hebben in 867 activiteiten 46.910 deelnemers laten deelnemen. De combinatiefunctionarissen Sport zijn gespecialiseerd in onder meer bal-, zaal-, water-, denk- en racketsporten, budo, dans, gymnastiek, outdoor, triatlon, fietsen en schaatsen.
 
  Buurtsportcoaches inspireren jong en oud om te sporten!
De buurtsportcoaches hebben jong en oud laten kennismaken met vele sporten. In Almere Poort, Stad Oost en Haven zijn de 726 activiteiten 38.930 keer bezocht door sportieve Almeerders.

 

Team Jongeren

  Ook voor en door jongeren zijn tal van activiteiten georganiseerd, 40.080 keer bezocht door in totaal 2.603 jongeren, een lichte stijging ten opzichte van 2017. Van deze jongeren heeft een derde deelgenomen aan het sporten in de wijk. In de jongerenraden JVSA en JRA waren 20 jongeren actief die ruim 40 activiteiten organiseerden. Het meidenwerk zit in de lift met bijna 100 activiteiten voor 211 deelneemsters. Het Budoproject blijft  van toegevoegde waarde voor de 79 deelnemers, waarvan 28% vrouw.
 
  Ambulant jongerenwerkers zijn in de hele stad met 75 groepen jongeren op straat in contact geweest. Ze hebben veel jongeren (341) kunnen doorverwijzen naar zorg, werk, opleiding of de activiteiten in de jongerenaccommodaties. Jongerenwerkers hebben 57 huisbezoeken afgelegd.
 
  Poppodium De Meester telde 16.475 bezoekers tijdens 56 concerten, van lokaal tot internationaal bekend. De Meester heeft 10 stagiairs en 41 jonge vrijwilligers de kans gegeven achter de schermen ervaring op te doen.
 
  Bij Learn2Work zijn 46 jongeren uitgestroomd naar werk of opleiding. De jongeren van Learn2work organiseerden 88 activiteiten waar 915 mensen aan hebben deelgenomen in de omgeving van buurtcentrum EveNaarHuis in Almere Buiten. De jongeren zijn ondersteund door 28 vrijwilligers. In 2018 heeft Learn2Work mee mogen doen aan het traject Meedoen uit armoede van het Oranje Fonds, wat heeft geleid tot investeren in een nog sluitender aanpak, een nog betere organisatie én deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Ook voor 2019 heeft het Oranje Fonds deze subsidie toegekend.
 

 

 

Meer weten? Klik dan op onderstaand document om deze te downloaden.

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl