A A A
Je bent hier > Jongerenwerk als betekenisvolle schakel tussen sociaal werk, veiligheid en jeugdzorg

Een rondetafelgesprek over het belang, de waarde en de toekomst van het Almeers jongerenwerk 

 

December 2023 ontvangen Gerard Boekhoff (directeur-bestuurder), Erna Driessen (manager Jeugd) en Frieda de Groot (teamleider Jongerenwerk) vertegenwoordigers van jeugdzorg, veiligheid en sociaal werk om vanuit hun – deels landelijk - perspectief in gesprek te gaan over het belang, de waarde en de toekomst van het Almeers jongerenwerk: 

  • Lex Staal, directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland 
  • Jolanda Sonneveld, onderzoeker en senior projectmanager bij Sociaal Werk Nederland 
  • Ben Nassir Bouayad, sectorhoofd Politie Flevoland 
  • Ronnie van Diemen, voorzitter Jeugdzorg Nederland 

 

 

 

Gerard Boekhoff neemt de gasten in vogelvlucht mee langs missie, visie en koers van De Schoor. In dit rondetafelgesprek draait het om de jongeren van Almere. Gaat het bij de jongere vooral om kansrijk opgroeien & talenten ontwikkelen, ook de overige vijf domeinen zijn nadrukkelijk van toepassing op hen, zie de cirkel hiernaast. 

 

27 jongerenwerkers (23 fte) zetten zich dagelijks in om vooral de kwetsbare jongeren van Almere bij te staan. Dat doen ze in jongerencentra, in de openbare ruimte, op school en in de virtuele wereld. Momenteel loopt een campagne om de diversiteit in het Almeers jongerenwerk over het voetlicht te brengen. Te zien op onzeSchoorwebsite ⇒

 

Lex Staal is directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland dat 530 leden telt met ca. 75.000 professionals in den lande. Hij is onder de indruk van het kinder- en jongerenwerk in Almere en hoe De Schoor de doorgaande lijn invult. Hij raadt Almere aan vooral haar eigenheid te bewaren en de uitvoering van het kinder- en jongerenwerk van De Schoor én de samenwerking met de netwerkpartners te koesteren. Hij benadrukt het belang van intensievere samenwerking tussen jeugdzorg en jongerenwerk, reden om hierover begin 2024 een landelijk symposium te organiseren.  

 
Dr. Jolanda Sonneveld is sinds kort senior projectmanager Drop In bij Sociaal Werk Nederland en betrokken bij de uitvoering van het onderzoeksproject Drop In, gericht op de rol van jongerenwerk in criminaliteitspreventie. Daarvoor was zij 15 jaar verbonden aan het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam waar ze veel en langdurig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar de preventieve waarde  van het jongerenwerk. Ook jongerenwerkers van De Schoor hebben deelgenomen aan het praktijkonderzoek en de ontwikkelde methodieken benut in hun werk. Jolanda geeft aan hoe waardevol en goed georganiseerd het Almeers jongerenwerk is waarbij de jongerenwerkers de onmisbare spil zijn tussen de systeemwereld van de organisaties en de leefwereld van de jongeren. 

 

Ben Nassir Bouayad is sinds 2 jaar sectorhoofd politie in Flevoland maar al lang zelf woonachtig in Almere. Hij merkt en proeft in groeiend Almere dat meer jongerenwerk hard nodig is. “We groeien naar de vierde grootste stad van Nederland maar gaan als professionals niet in die snelheid mee.”  

Hij vervolgt: “De politie is het sluitstuk, we moeten investeren in preventie, aan de voorkant, zodat de politie minder nodig is. De weerbaarheid van jongeren moeten we vergroten en versterken en hen daarin begeleiden. Almere heeft de afgelopen jaren helaas kennisgemaakt met grootstedelijke problematieken waaronder toename van de jeugdcriminaliteit, vergelijkbaar met steden als Amsterdam en Rotterdam. In Almere is het aantal jeugdverdachten én het aantal kwetsbare jongeren groter dan elders. De stad telt ca. 3.000 hoogrisicojongeren. Dit aanpakken moeten we nu, samen en met focus doen.”  

De cijfers liegen er niet om. Uit het onderzoek naar de sociale staat van Almere dit jaar, uitgevoerd door Movisie, het Verwey-Jonker instituut en Platform 31 blijkt dat Almere helaas hoog scoort op jeugdcriminaliteit – de ‘uithalers’ in de Rotterdamse havens bijvoorbeeld komen ook vaak uit Almere -, huiselijk geweld, schooluitval. Er zijn grote zorgen over het mentaal welbevinden van jongeren en de grote druk op de jeugdzorg. 

Ben Nassir geeft nog aan dat een kracht van Almere is dat organisaties elkaar snel weten te vinden en als ‘bondgenoten’ samenwerken. In tegenstelling tot steden als Amsterdam waar minder overzicht is vanwege de tientallen organisaties die er werkzaam zijn waardoor de samenwerking veel moeizamer verloopt. 

 

Ronnie van Diemen is voorzitter van Jeugdzorg Nederland en zegt: “De omstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien zijn bepalend voor hun gedrag. Ik zie het als mijn taak om langs de bestuurlijke lijn de aandacht te vestigen op het belang van juist de omgeving van het kind in plaats van alleen naar het individuele kind te kijken. We willen een veerkrachtige samenleving creëren. Dat kost tijd. Het is daarom van belang om juist te investeren en niet te bezuinigen. Daar is een krachtig gezamenlijk verhaal voor nodig en een sterke samenwerking tussen de verschillende sectoren.“  

 

Erna Driessen, manager Jeugd bij De Schoor, valt haar bij: “Waar je wieg heeft gestaan, is zo bepalend in je leven. Mijn passie is om kinderen en gezinnen te ondersteunen om zo de kloof te verkleinen. We zien teveel eenzame jongeren en jongeren die gebukt gaan onder schulden. Vooral kwetsbare jongeren lopen het risico af te glijden in de criminaliteit. Dat willen we vóór zijn. We bouwen met hen een vertrouwensband op, organiseren met hen betekenisvolle activiteiten en ondersteunen hen op weg naar onderwijs, werk en/of de (jeugd)hulpverlening. 

 

Frieda de Groot, teamleider Jongerenwerk is al lang werkzaam bij De Schoor en heeft Almere zien groeien én veranderen als inwoner én als professional. Nu stuurt ze de jongerenwerkers aan die werkzaam zijn in zowel het accommodatiegebonden en ambulant jongerenwerk als in projecten als jongerenwerk op school, jongerenwerk online en meidenwerk. Gezien de groei van stad en problematiek is dat aantal aan de lage kant, zeker in vergelijking met andere steden in het land. Utrecht bijvoorbeeld telt ca. 40 fte jongerenwerk. Ze zegt “Vanwege de vertrouwensrelatie die jongerenwerkers opbouwen met jongeren komen jongerenwerkers makkelijker de leefwereld van de jongere binnen, offline én online. Ze spreken de taal van de jongere, gaan vaker – veelal op verzoek van netwerkpartners - op huisbezoek en leggen ook vaak contact met de ouder(s). Ze werken samen met het onderwijs en zijn in toenemende mate zichtbaar aanwezig en van waarde in de scholen. Een jongerenwerker is geen hulpverlener, geen wijkagent en geen docent en vice versa. Maar samen vullen ze elkaar enorm aan en kunnen ze niet zonder elkaar.” 

 

Gerard Boekhoff vat de ochtend samen. Hij concludeert dat om de groei van de stad én de groei van de grootstedelijke problematiek aan te kunnen samen optrekken met gemeente, onderwijs, jeugdzorg én veiligheid hard nodig is én blijft. In de huidige structuur in Almere weten zorg, onderwijs, politie en welzijn elkaar makkelijk en snel te vinden. We moeten leren van elkaar en vertrouwen hebben en houden in elkaars expertise. Het echte verhaal van samenwerking moeten we levend houden en zichtbaar uitdragen in de diverse gremia van de stad. Hij pleit voor meerjarige financiering van het jongerenwerk in de sociale basis. Een eventuele aanbesteding van het jongerenwerk werkt concurrentie is de hand en is bijzonder risicovol voor de samenwerking. Dat zou ten koste aan van het welbevinden van die kwetsbare Almeerse jongeren voor wie we ons met hart en ziel inzetten. 

 

 

 

Van links naar rechts:
Erna Driessen, Ronnie van Diemen, Lex Staal, Ben Nassir Bouayad, Gerard Boekhoff, Frieda de Groot, Sarah Karim, Jolanda Sonneveld Copyright De Schoor 2024