A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Verantwoording

Welzijn in cijfers 2020

 

We informeren je graag over onze resultaten. Onder de filmpjes, die een mooi beeld van ons werk geven, vind je de cijfers per afdeling.

 

Wil je de Jaarrekening 2021, inclusief directieverslag en verslag Raad van Toezicht inzien? Klik dan hier.

 

In Schoormagazine 12 (juni 2022) vind je onze populaire versie van de jaarverantwoording. 

 

Medewerkers vertellen

De Schoor, Welzijn in Almere

 

 Januari 2020 telt De Schoor 254 medewerkers, waarvan 75% vrouw en 25% man. De Schoor is georganiseerd in 2 afdelingen: Jeugd en Wijk & Welzijn en wordt ondersteund door staf en ondersteunende diensten op het bestuursbureau aan de Haagbeukweg 153. De omzet in 2019 bedroeg € 19,5 miljoen.
 
 In 2019 zijn 1.004 vrijwilligers actief geweest vanuit De Schoor. In diverse projecten en op verschillende locaties. Vrijwilligersfuncties zijn er legio: gastvrouw/gastheer, activiteitenbegeleider, buurtbemiddelaar, docent, barvrijwilliger, pr-medewerker, coördinator kinderdisco, en nog veel meer! Duizenden Almeerders zijn daarnaast actief in en voor hun eigen wijk, veelal ondersteund door medewerkers van De Schoor. 
 
 Afgelopen jaar hebben 103 studenten stage gelopen, vooral van mbo- en hbo-opleidingen. De meeste stagiairs waren te vinden in het kinder- en jongerenwerk en bij de sportactiviteiten

 

Wijk & Welzijn: meedoen in Almere

Team buurtcentra

 

groen De 18 buurtcentra, inclusief theater en cultureel centrum De Glasbak hebben samen ruim 860.000 bezoeken geteld, een forse groei van 35.000 bezoeken t.o.v. 2018. Slechts 6% van de openstelling wordt gedaan door de sociaal beheerders alleen. De openstelling gebeurt voor 94% door de 551 vrijwilligers, actieve bewoners en huurders. Ook de bijna 80 Almeerders via sociale werkvoorziening en via sociale activering dragen een belangrijk steentje aan het reilen en zeilen van de buurtcentra. In 2019 opende in mei de vijfde buurtkamer in De Bazuin. De buurtkamers worden goed bezocht én gewaardeerd door buurtbewoners.

 

Team Opbouwwerk

 

groen Mooi Zo Goed Zo heeft als sociaal makelaar 109 aanvragen ontvangen. Naast het opbouwwerk in de wijkteams heeft het team Opbouwwerk 17 bewonersinitiatieven ondersteund. De 43 vrijwilligers van de 9 Repair Cafés hebben samen 864 reparaties uitgevoerd. Er zijn in 23 wijken en buurten Rommelroutes geweest, waar 782 huishoudens aan hebben meegedaan. 
 
groen De wijkteams hebben een intensief jaar achter de rug. Er zijn 207 collectieve arrangementen opgezet en/of uitgebreid en 2.556 inwoners hebben zich daarbij ingezet voor stad of wijk. Wijkwerkers met specialisatie maatschappelijk werk hebben ruim 100 meldingen opgepakt.
 
groen Taal in de Wijk ontving 580 deelnemers. De taallessen zijn verzorgd door ruim 40 vrijwilligers. De ervaring leert dat als bewoners de Nederlandse taal beter beheersen participatie meer kans krijgt.
15 deelnemers vonden een baan en 9 deelnemers zijn een passende opleiding of vrijwilligerswerk gaan doen.

 

Team Sociaal Cultureel Werk

 

groen Het project Vrouw & Wijzer bestaat uit Vrouw & Meedoen (doel: weer meedoen in de samenleving) en Vrouw & Werk (doel: vinden van een betaalde baan). Vrouw & Meedoen telde 70 deelneemsters, waarvan er 9 zijn doorgestroomd naar Vrouw & Werk. In 2019 hebben 11 vrouwen betaald werk gevonden, zijn 4 vrouwen geplaatst op een werkervaringsplaats en zijn 8 vrouwen toe geleid naar een opleiding of vrijwilligerswerk.  Na de zomer 2019 werd duidelijk dat Vrouw & Wijzer eind 2019 zou stoppen. Hierdoor is versneld afgebouwd en heeft een overdracht plaatsgevonden naar de Participatiefabriek.
 
groen In de twee Participatiefabrieken werken zelfstandige en kwetsbare werkzoekenden samen om werkervaring op te doen met als doel uit te stromen naar een betaalde baan. De Participatiefabrieken betekenen ook veel voor de omliggende wijken omdat de deelnemers waar mogelijk ook activiteiten in de wijk organiseren of hieraan meewerken. 33 kandidaten zijn ingestroomd bij de Participatiefabriek in Literatuurwijk; 8 deelnemers zijn uitgestroomd naar betaald werk, 5 deelnemers zijn doorgestroomd naar baangericht en 19 deelnemers zijn een structurele vorm van maatschappelijk participatie als vrijwilligerswerk gaan doen.
De Participatiefabriek in Staatsliedenwijk focust op begeleiding van statushouders naar werk. 28 deelnemers zijn in het traject gekomen. Eind 2019 zijn 9 deelnemers met een taalachterstand duurzaam en volledig uitgestroomd naar betaald werk, opleiding of vrijwilligerswerk. Nagenoeg alle statushouders zijn bezig met een structurele vorm van participatie. De Participatiefabrieken werken nauw samen met andere teams en projecten binnen De Schoor.
 
groen Het project Buurtbemiddeling heeft 245 nieuwe meldingen ontvangen. De 40 vrijwillige buurtbemiddelaars zijn erin geslaagd 188 bemiddelingen met positief resultaat af te ronden, een slagingspercentage van 73%. Daarnaast waren er 5 groepsbemiddelingen. Geluidsoverlast is nog steeds de meest genoemde klacht, gevolgd door pesten en conflicten over de tuin. Vaak speelt er een combinatie van klachten.
 
groen Eind 2019 waren 356 55-plussers actief als vrijwilliger bij De Schoor. 950 senioren zijn geabonneerd op de maandelijkse nieuwsbrief Almere Plus met informatie voor en door senioren. De redactie bestaat uit vrijwilligers met veel kennis van Almere.
15 vrijwilligers hebben via het project WegWijs 153 huisbezoeken afgelegd. Doel van WegWijs is om senioren die in 2019 de leeftijd van 80, 85, 90, 95 of 100 jaar bereikten, te informeren op het gebied van wonen, gezondheid, zelfredzaamheid, mobiliteit, vervoer, sociale contacten, tijdbesteding en financiën. Onze ouderenwerkers hebben verder 33 keer adviezen verstrekt aan senioren en/of ouderenorganisaties.
Samen met team Sport zijn veel sportieve activiteiten voor ouderen georganiseerd. De activiteiten van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) telde ruim 3.800 deelnames. Recreatiesport Almere verzorgde 13 verschillende activiteiten met in totaal 303 bijeenkomsten in 7 wijken met 4.600 deelnames. De Seniorchallenge had 120 deelnemers!
De Zomerschool voor Senioren was favoriet bij 206 Almeerders en is zeer goed gewaardeerd.
Op de jaarlijkse verwendag op De Meergronden zijn 32 senioren “verwend” door 21 leerlingen.
De verschillende eettafels in de stad worden goed bezocht door de oudere Almeerders.
Voor kwetsbare ouderen zijn GrandCafé WIJS (28 deelnemers, 2x per week) in Haven en de Gedachtenkamer in buurtcentrum Cobra (22 deelnemers, 2x per week) een welkome afleiding in de week. Stagiairs en vrijwilligers zorgen voor een liefdevolle begeleiding. Uniek is de nauwe samenwerking met vele partners in de wijk.
 
groen Alle 592 dossiers die PLANgroep naar ons heeft verwezen, zijn opgepakt door MOSS, Maatwerk Ondersteuning SchuldStabilisatie. Hiervan zijn 53 cliënten via het project Vroeg er op af ingestroomd. Meer dan 87% van de cliënten is binnen één week benaderd. Er waren 14 crisisaanmeldingen die direct zijn opgepakt. Er waren 5 doorverwijzingen i.v.m. een dreigende energie- en/of waterafsluiting. Deze zijn allemaal voorkomen. De caseload per fte was (te) hoog met 81 dossiers.
 
groen In het project Vroeg er op af waren 272 geslaagde huisbezoeken. Een huisbezoek is geslaagd als we in gesprek raken met de bewoner en komen tot een adviesgesprek of directe verwijzing richting de schuldhulpverlening.
 
groen Samen met de netwerkpartners zijn de voorbereidingen getroffen richting Het Financieel Huis en het integrale werken vanuit een gedeelde visie.
 
groen Veel Almeerders met een arbeidsloos inkomen kloppen bij de sociaal raadslieden aan voor informatie, advies en ondersteuning. Ongeveer de helft van deze hulpzoekende Almeerders is aangewezen op bijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkering, pensioen of werkloosheidsuitkering. Almeerders hebben 1.281 keer de hulp ingeroepen van de sociaal raadslieden. Deze Almeerders kregen ondersteuning, informatie of advies van de sociaal raadslieden over in totaal 2.238 onderwerpen. 65% van alle openstaande trajecten is positief afgerond en 21% staat nog open.

 

Afdeling Jeugd: gezond en veilig opgroeien in Almere

Team het jonge kind: Baby, dreumes, peuter, kleuter: jong beginnen...

 

rood De 10 pedagogisch medewerkers van team Het Jonge Kind hebben afgelopen jaar 786 deelnemers voor voorschoolse programma’s en/of een voorschool kunnen inschrijven en doorverwijzen, onder meer tijdens speciale spreekuren bij de gezondheidscentra. Overzicht van onze voorschoolse programma’s waarmee we veel kwetsbare kinderen en hun ouders bereiken:

 

Leeftijd Programma Aantal
kinderen
0,5 - 2 jaar Instapje 33
1,5 - 3 jaar MiniSamenspel 157
2 - 4 jaar Opstapje 89
2 - 6 jaar VVE Thuis 167
4 - 6 jaar Opstap 89
Totaal   535

 

rood De coaches VVE hebben hun trainingen en workshops voor medewerkers van de VVE-voorscholen en kinderopvang gebundeld in het productenboek Groei in je vak. De 241 deelnemers waardeerden de scholing met gemiddeld een 8,4.

 

Team Kinderwerk

 

rood De drie jeugdlanden zijn meer dan 17.000 keer bezocht door steeds jongere Almeerders.
 
rood Speeltuin De Speelhaven is een schot in de roos voor Haven. Dit eldorado voor de kleinste bezoekers kende 72.419 bezoeken tegenover 40.307 in 2018, een toename van 44%!
 
rood De populaire Droomspeelbus is 490 keer ingezet in de hele stad, met de meeste deelnemers (13.142) in Stad-Oost. Aan pauzesport hebben verreweg de meeste kinderen deelgenomen (17.020), onder meer op de schoolpleinen van speciaal onderwijs.
Peuter- en kleutergym is 310 keer aangeboden aan in totaal 2.906 deelnemers. Met Emy en Erik, onze nieuw ontwikkelde methodiek voor de allerkleinsten, kunnen jonge kinderen hun eigen beweegdiploma halen.
 
rood De twee Schatkisten waren 145 keer geopend en 4.315 kinderen hebben daar gebruik van gemaakt. De vakantieactiviteiten zijn helaas minder bezocht dan voorgaande jaren omdat veel activiteiten vanwege het hete zomerweer zijn afgelast. 
 
rood De vraag naar de Dagarrangementen was groot. In Stedenwijk, Danswijk, Molenbuurt en Haven waren alle plekken bezet: 

 

rood Op de 13 brede scholen namen duizenden kinderen deel aan de vele naschoolse activiteiten. De kinderopbouwwerkers stemmen hun thematische naschoolse activiteiten af met school en kinderopvang en sluiten aan bij de vaardigheden die kinderen helpen in hun ontwikkeling. Ze vormen een belangrijke schakel met netwerkpartners als het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Almeerse (sport)verenigingen.

 

Team Sport

 

blauw Kennismaken met en fit blijven met sport is belangrijk. De combinatiefunctionarissen Sport hebben in 867 activiteiten 46.910 deelnemers laten sporten. De combinatiefunctionarissen Sport zijn gespecialiseerd in onder meer bal-, zaal-, water-, denk- en racketsporten, budo, dans, gymnastiek, outdoor, triatlon, fietsen en schaatsen.
 
blauw Jong en oud in beweging
De buurtsportcoaches hebben jong en oud laten kennismaken met vele sporten. In Almere Poort, Stad Oost en Haven zijn 825 activiteiten 26.619 keer bezocht door sportieve Almeerders.

 

Team Dynamisch Jongerenwerk

 

mail Voor en door jongeren zijn 5.700 activiteiten georganiseerd, die 59.380 keer bezocht zijn, op verschillende momenten door 2.090 jongeren die we geregistreerd hebben. Het jongerenwerk bereikt veel meer jongeren, maar is niet altijd in de gelegenheid ze te registreren, zoals bij evenementen of op straat.
 
mail Bijna 20% van de jongeren is actief betrokken bij de organisatie van een activiteit. De jongerenraden groeien in populariteit. In de JVSA, de JRA en Young Movement zijn 71 jongeren actief. Samen organiseerden ze 143 activiteiten/bijeenkomsten. Ook het meidenwerk zit met bijna 204 activiteiten voor 239 deelneemsters in de lift. Het Budoproject blijft van toegevoegde waarde voor de 82 deelnemers.
 
mail Ambulant jongerenwerkers hebben regelmatig contact - 21.133 contactmomenten - met meer dan 400 jongeren. Ze monitoren in alle stadsdelen, en op 74 hotspots in het bijzonder. Ze hebben 386 jongeren doorverwezen naar zorg, werk, opleiding of activiteiten in jongerenaccommodaties. In het hele jongerenwerk – dus ambulant én accommodatiegebonden – zijn 1.158 (95%) jongeren succesvol toegeleid naar zorg, werk, opleiding of de activiteiten in de jongerenaccommodaties.
 
mail De jongerenwerkers hebben 191 huisbezoeken afgelegd, een verdrievoudiging in vergelijking met 2018. Daarnaast waren er 511 contacten met ouders/verzorgers.
 
mail Poppodium de Meester telde 17.283 bezoekers tijdens 57 concerten, van lokaal tot internationaal bekend. De Meester heeft 11 stagiairs en 39 jonge vrijwilligers de kans gegeven achter de schermen ervaring op te doen.
 
mail Bij Learn2Work zijn 43 jongeren uitgestroomd naar werk of opleiding. In totaal namen 75 jongeren deel en hebben 54 jongeren zich in 2019 aangemeld. De jongeren van Learn2work organiseerden 33 activiteiten waar 843 mensen aan hebben deelgenomen in de omgeving van buurtcentrum EveNaarHuis in Almere Buiten. De jongeren zijn ondersteund door 28 vrijwilligers. In 2019 heeft Learn2Work wederom mee mogen doen aan het traject Meedoen uit armoede van het Oranje Fonds, wat heeft geleid tot investeren in een nog sluitender aanpak, een nog betere organisatie én deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Ook voor 2020 heeft het Oranje Fonds deze subsidie toegekend.

Meer filmpjes bekijken?

 Copyright De Schoor 2022