A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Verantwoording

Welzijn in cijfers 2022

 

We informeren je graag over onze resultaten. Onder de filmpjes, die een mooi beeld van ons werk geven, vind je de cijfers per afdeling.

 

Wil je de Jaarrekening 2022, inclusief directieverslag en verslag Raad van Toezicht inzien? Klik dan hier.

 

In Schoormagazine 13 (juni 2023) vind je onze populaire versie van de jaarverantwoording. 

 

De verantwoording over 2023 plaatsen we medio mei 2024.

Medewerkers vertellen

De Schoor, Welzijn in Almere in 2021

In 2021 was meedoen gelukkig meer mogelijk, fysiek en online, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. In dit verkorte jaaroverzicht laten we je graag zien wat we in 2021 hebben gedaan.

 

Medewerkers, vrijwilligers en stagiairs
Eind 2021 telt De Schoor 259 medewerkers, waarvan twee derde woonachtig is in Almere. Daarnaast zijn 9 medewerkers met een wsw-indicatie werkzaam. Het aantal vrijwilligers dat actief is of is geweest is 836. Twee derde van de 158 stagiairs volgde een mbo-opleiding en een derde een hbo-opleiding.

 

Afdelingen en teams binnen De Schoor

De afdeling Jeugd bestaat uit de teams:

 • Het Jonge Kind
 • Kinderwerk
 • Jongerenwerk
 • Poppodium de Meester
 • Sport

 

De afdeling Wijk & Welzijn bestaat uit de teams:

 • Buurtgericht werken (Buurtcentra, Sociaal Cultureel Werk en Ouderenwerk)
 • Participatie en (re-)integratie
 • Opbouwwerk
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Raadslieden
 • Maatschappelijke Ondersteuning SchuldStabilisatie (MOSS)

 

Deze beide afdelingen kunnen vanuit ons bestuursbureau rekenen op ondersteuning en advies op het gebied van ICT, Financiën & Control, Facilitair, Personeel & Organisatie, Beleid, Communicatie en Secretariaat.

Peuters en kleuters

Spelend leren thuis
Spelend leren thuis is de passende ondertitel bij ons aanbod voor- en vroegschoolse activiteiten. Voor ouders met peuters/kleuters bieden we programma’s aan waar opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling op speelse manier centraal staan. In 2021 hebben 836 ouders met hun kind(eren) deelgenomen aan de programma’s Instapje, Mini SamenSpel, Opstapje, VVE Thuis en Opstap. Het is ons gelukt ouders te kunnen blijven ontmoeten en begeleiden in coronatijd. In de buurtcentra als het niet op school lukte, op afstand bij huisbezoeken, buiten tijdens wandelingen of op de stoep bij ouders thuis.

 

Inspiratie en ondersteuning van coaches V(V)E
De coronapandemie maakte aanpassing, bijstelling en flexibel organiseren van het werk van de coaches Voorschoolse Educatie wederom noodzakelijk. Het zorgde dat nieuwe manieren verder ingeburgerd raakten om medewerkers van de voorscholen te ondersteunen, te begeleiden, te inspireren en te coachen. In 2021 zijn 8 verschillende workshops aangeboden en 3 verschillende trainingen. Hier namen zowel pedagogisch medewerkers als studenten aan deel.
 

Kinderen

Sterk in kinderwerk
Het team Kinderwerk draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van Almeerse kinderen, ongeacht hun afkomst of gezinssituatie. Corona zorgde voor beperking van fysiek contact en een toename van gebruik van sociale media, wat soms leidde tot een gebrek aan wederzijds respect en problemen met de sociale omgang en fysieke communicatie. Bij veel activiteiten hebben we daarom extra aandacht besteed aan samenwerken, respectvol met elkaar omgaan, communiceren en gezond bewegen.
Aan 3.608 activiteiten namen in totaal 156.109 deelnemers/bezoekers deel. De Droomspeelbus neemt hiervan een groot deel voor zijn rekening.

 

Samenwerken bij het kinderopbouwwerk en de dagarrangementen
Om kinderen optimaal kansen te kunnen bieden, werken we graag samen met organisaties zoals onderwijs, politie, JGZ, de wijkteams, Kindervakantieland, Stad & Natuur, Talent in Opleiding, Weet hoe je leeft, Veilig Thuis en Kleur in Cultuur. In zeven wijken zijn kinderopbouwwerkers werkzaam: Muziekwijk, Staatsliedenwijk, Molenbuurt, Tussen de Vaarten, Eilandenbuurt, Filmwijk en Almere Poort. In Danswijk, Almere Haven, Molenbuurt en Stedenwijk zijn de dagarrangementen inmiddels bekende en gewaardeerde projecten. 

 

De Speelhaven en de jeugdlanden: voor ieder kind een leuke plek!
Op twee jeugdlanden zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst, speciaal voor jonge kinderen en kinderen met een beperking: een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan.
Speeltuin De Speelhaven was dit jaar weer een populaire plek met gemiddeld 350 bezoekers per dag. Uit het tevredenheidsonderzoek kwamen mooie resultaten. In 2022 moet duidelijk worden of en zo ja hoe het professionele beheer op De Speelhaven - door bezoekers zeer gewaardeerd - een vervolg krijgt.

 

Veel vraag naar De Droomspeelbus
Naast het standaard naschoolse- en pauzeaanbod organiseert De Droomspeelbus ook activiteiten in wijken waar dat hard nodig is. Ook steeds meer scholen vragen De Droomspeelbus deel uit te maken van hun programma. 

Jongeren

Volwaardig deelnemen aan de samenleving
Met partners als politie, onderwijs, GGD, Tactus Verslavingszorg, woningbouwcorporaties, Vitree en Humanitas dragen we ons steentje bij aan het voorkomen en oplossen van de problemen van/met jongeren. We deden dat vanuit 16 locaties/projecten en bereikten hiermee zo’n 25.000 jongeren bij ruim 2.300 bijeenkomsten. Via het online jongerenwerk bereikten we 24.500 jongeren. De ambulant jongerenwerkers hadden ruim 23.000 contactmomenten met jongeren op straat.

 

Samenwerking met onderwijs
Op 6 VO-scholen zijn jongerenwerkers werkzaam. Leerlingen kunnen rechtstreeks bij hen terecht. Er is een nauwe samenwerking met de docenten. Voor alle partijen is dit een fijne samenwerking waar een preventieve werking van uit gaat. 

 

Ambulant jongerenwerkers kennen de stad en de jongeren
Op ruim 100 plekken verspreid over de hele stad houden de ambulant jongerenwerkers een oogje in het zeil: ze gaan er in gesprek met jongeren en inventariseren welke vragen er leven. Op verzoek organiseren de ambulant jongerenwerkers (sport)activiteiten in de buurt. Ook hebben deze jongerenwerkers een belangrijke verwijsfunctie: zij kennen de mogelijkheden voor jongeren in de stad.


Diversity: omdat je mag zijn wie je wil zijn
Diversity is de enige LHBTI+ en open minded jongerengroep in Almere. Wekelijks is er een inloop voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Er komen wekelijks nieuwe jongeren én de jongeren pakken zelf een actieve rol. Het afgelopen jaar stond volop in het teken van het maken van de documentaire LHBT-Hoe! 

 

Online jongerenwerk
Alhoewel de fysieke aanwezigheid van jongerenwerkers in de wijk belangrijk is en blijft, maken we steeds meer gebruik van online jongerenwerk via Instagram, TikTok, WhatsApp en Snapchat. Snelle een laagdrempelige manieren om met jongeren in contact te komen en te blijven. We houden zicht op de jongeren en kunnen snel schakelen bij signalen die op sociale media voorbij komen.

 

10 jaar Learn2Work
In 2021 vierde het leerwerkproject Learn2Work haar jubileum. Een glossy en een indrukwekkend filmpje zijn in 2021 gelanceerd en te bewonderen via www.learn2workalmere.nl . Uit onderzoek van het Oranje Fonds krijgt het project van deelnemers een 8,3, heeft 80% van de deelnemers na uitstroom een baan of gaat naar school en vindt meer dan de helft dat zij gelukkiger zijn geworden in hun leven. Klinkende resultaten!

 

Op de hoogte blijven van het Dynamisch Jongerenwerk? www.jongerenwerkalmere.nl

Cultuur, Sport en Beweging

Poppodium de Meester
De Meester bereikte met 106 verschillende acts in 52 producties meer dan 21.500 bezoekers - een verdubbeling t.o.v. 2020 - via fysieke concerten, digitale livestream dansavonden en hybride producties, waaronder twee buitenfestivals op unieke plekken in Almere. Ondersteund door 9 stagiairs en 24 vrijwilligers. Als gevolg van de lockdowns kwam veel creativiteit bovendrijven en is podium geboden aan DJ’s, de semi-live Front Row Concerts en “local heroes”. Veel is samengewerkt met cultuur- en onderwijspartners (City Sounds, Cultuurdome, Bevrijdingsfestival, ALLY Amfitheater, Allyville, Shine Online, en nog meer!). Deze hybride samenwerkingen helpen om een breed scala aan Almeerders te voorzien van popcultuur op een laagdrempelige manier.

 

Cultuur en welzijn verrijkt en verbindt
Almere wil een stad zijn met een levendig en inspirerend cultureel aanbod, toegankelijk en laagdrempelig, beschikbaar voor iedere Almeerder omdat het bijdraagt aan het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De cultuurverbinder heeft in 2021 via interviews onderzoek gedaan naar de mate van participatie, behoefte aan en meerwaarde van kunst en cultuur bij deelnemers aan activiteiten in de buurtcentra en sociaal werkers gevraagd naar hun ervaringen. De resultaten en aanbevelingen zijn begin 2022 besproken met de netwerkpartners cultuur en welzijn.

 

Heel Almere in beweging
Bewegen en sporten zijn belangrijke ingrediënten voor een gezonde leefstijl. De buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zetten zich in om alle Almeerders in beweging te krijgen. Met laagdrempelige activiteiten in de wijken en in samenwerking met sportverenigingen en andere partners. Onze buurtsportcoaches zijn in drie stadsdelen actief. Samen met de combinatiefunctionarissen organiseren ze activiteiten voor verschillende leeftijden: van peutergym tot recreatiesport voor senioren. Van Shuffle Sports voor pubers tot een gecombineerde leefstijlinterventie voor Almeerders met overgewicht.
De buurtsportcoaches hebben 57 aanvragen succesvol bemiddeld naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur en samenwerkingspartners gewezen op de mogelijkheden van het fonds.
 

Volwassenen

De kracht van de buur(t)
Door de lockdowns is het voor veel Almeerders duidelijk geworden hoe belangrijk een fijne leefomgeving is. We zijn gestart met Buurtkracht waarbij opbouwwerkers bewoners motiveren om zich in te zetten voor hun eigen buurt, samen met hun buren. Het gaat om kleinschalige, ludieke, korte interventies van onze opbouwwerkers die vervolginitiatieven in gang zetten. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld vogelhuisjes en speelgoedkisten via bewoners in verschillende wijken terecht gekomen.

 

En verder in het opbouwwerk

 • organiseerden de Repair Cafés een noodnummer voor mensen met een krappe beurs
 • deden 850 huishoudens mee aan een van de 20 Rommelroutes
 • zetten opbouwwerkers steeds meer digitale middelen in als Facebook, WhatsApp en Hoplr
 • heeft Welzijn op Recept 59 nieuwe aanmeldingen gekregen
 • ondersteunde Mooi Zo Goed Zo 44 bewonersinitiatieven

 

Van 16 naar 9 wijkteams
In 2021 heeft een clustering van de wijkteams plaats gevonden: het zijn er nu 9. Inwoners zijn erg tevreden over de wijkteams en geven hen gemiddeld een 8,7: een cijfer om trots op te zijn.
Almeerders met hulpvragen – vaak meervoudig – worden goed geholpen: de mate van mee kunnen doen aan de samenleving en de zelfredzaamheid zijn positief toegenomen. De wijkteams kregen 2.279 vragen op het gebied van welzijn.

 

Buurtcentra: continu aanpassen aan de omstandigheden
De buurtcentra zijn in 2021 gedeeltelijk gesloten geweest. Dit had veel impact op de bezoekers en vrijwilligers. Gelukkig hebben we – in aangepaste vorm – kleinere groepen kunnen ontvangen. Vijf buurtcentra huisvesten een Buurtkamer, gerund door vrijwilligers: een ruimte waar bewoners elkaar ontmoeten. In totaal noteerden de buurtcentra 324.771 drempeloverschrijdingen in 2021.

 

Vrijwilligers maken activiteiten mogelijk
Voor de uitvoering van veel activiteiten kunnen we rekenen op de hulp van honderden vrijwilligers: bij Taal in de Wijk, fietslessen, de Participatiefabrieken en in de buurtkamers. Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk, maar ook zeer leerzaam én biedt veel voldoening.

 

Participatiefabrieken leveren productie
Almere kent twee Participatiefabrieken: een voor bijstandsgerechtigden, nuggers en ww’ers en een voor inburgeringsplichtigen en statushouders. 61 deelnemers zijn ingestroomd. 90% is uitgestroomd naar betaald of vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek of een ander project. 

 

Ondersteuning bij financiën en schulden
De sociaal raadslieden hebben zoveel mogelijk Almeerders op aangepaste manier geholpen: soms digitaal, soms live. In totaal zijn er ruim 1.300 vragen binnen gekomen die veelal te maken hadden met belastingen, toeslagen, wonen en overheidsvoorzieningen. In bijna de helft van de gevallen voldeed het verstrekken van informatie of advies, bij alle overige gevallen was extra ondersteuning nodig in de vorm van bijvoorbeeld het invullen van formulieren of bemiddeling.
Er zijn 919 aanmeldingen binnen gekomen voor ondersteuning schuldstabilisatie, waarvan 459 te maken hadden met de kinderopvangtoeslagaffaire.
Maatschappelijk werkers houden het welzijn van Almeerders in de gaten. Zij doen dit grotendeels vanuit het wijkteam en verder via het outreachend maatschappelijk werk.

Senioren

Zelfstandigheid belangrijk voor senioren
Het aantal 65-plussers stijgt in Almere bijna vier keer zo snel als in de rest van Nederland. Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wij bieden daarom  activiteiten aan die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Ook gaan onze ouderenwerkers in gesprek over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben zij de indrukwekkende documentaire “De sleutel tot gelukkig oud en zelfstandig wonen” gemaakt. Deze is vertoond op verschillende locaties, uitgezonden door Omroep Flevoland én te vinden op www.deschoor.nl.

 

Voor en met senioren 

 • hebben we samen met partners activiteiten georganiseerd bij GrandCafé WIJS
 • werken we met Zorggroep Almere en Woonzorg Flevoland samen voor de Gedachtenkamer
 • bieden we relevante informatie via de AlmerePlus nieuwsbrief, het katern in de Almere Deze Week en via de huisbezoeken van WegWijs
 • is het project DigiDoeMee gestart waarbij 30 senioren een tablet hebben kunnen uitproberen
 • is de Zomerschool voor Senioren ondersteund in de organisatie van haar activiteiten
 • zijn activiteiten ontwikkeld voor hen met een migratieachtergrond
 • is het Odensehuis gestart, speciaal voor Almeerders met geheugenklachten en hun naasten
 • hebben we samengewerkt met VMCA, Nusantara en Zorggroep Almere bij een ontmoetingsmogelijkheid voor mantelzorgers

Meer filmpjes bekijken?

 Copyright De Schoor 2024