Algemeen > Cameratoezicht

Waarom en wanneer

Cameratoezicht en videoregistratie kan De Schoor inzetten voor:

 • het beschermen van de eigendommen van organisatie en medewerkers
 • het bewaken van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, gebruikers en bezoekers van het gebouw
 • de beveiliging van de toegang tot het gebouw
 • de preventieve werking die van camera’s uitgaat
 • het vastleggen van incidenten en het kunnen terughalen van beelden t.b.v. onderzoek.
   

Het betreft alleen beelden, er is geen sprake van geluidsopnamen. Waar andere, minder op de privacy van betrokkenen inbreukmakende, middelen mogelijk zijn om deze doelen te bereiken, maakt De Schoor daar gebruik van.

Er is bij De Schoor geen cameratoezicht op de werkplek.
Er is bij De Schoor geen sprake van toezicht via verborgen camera’s.  

Waar mogen camera’s opgehangen worden?
In de ruimtes en bij de entrees van door De Schoor gebruikte locaties.

Waar mogen beeldschermen opgehangen worden?
De beeldschermen waar de actuele camerabeelden op te zien zijn, hangen op een plek waar de medewerkers goed zicht op de schermen hebben. Als het uit preventief oogpunt noodzakelijk is, hebben ook bezoekers zicht op de schermen.

Wanneer mogen camerabeelden bekeken worden?

 • ​bij vermoeden van oneigenlijk gebruik van de Schoorlocatie
 • bij vermoeden van overtreding van de huisregels
 • bij meldingen van diefstal, inbraak, alarm, geweld en overige incidenten.
   

Wie mogen de camerabeelden bekijken?
Alleen een op de locatie werkzame betaalde Schoormedewerker, een medewerker van de afdeling Facilitaire Ondersteuning en de leidinggevende. Bij een mogelijk strafbaar incident of overtreding wordt dit getoetst door een tweede persoon, bij voorkeur de leidinggevende. De Schoor kan aangifte doen en stelt de beelden, indien gewenst, beschikbaar aan de politie.

Informeren betrokkenen
Het gebruik van cameratoezicht maken we kenbaar, onder meer door middel van stickers en/of borden.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de camerabeelden is maximaal 4 weken, tenzij een incident is vastgelegd. Dan mag De Schoor de betreffende beelden bewaren tot het incident is afgehandeld.

Rechten betrokkenen
Op de inzet van cameratoezicht – onder meer op het gebruik, de opslag en verwerking van het beeldmateriaal - is de landelijke privacywetgeving van toepassing.

Betrokkenen hebben het recht om de camerabeelden waar zij zelf op staan:

 • in te zien
 • te laten wissen mits er geen sprake is van een incident.
   

Klachten over het cameratoezicht binnen De Schoor kunnen worden ingediend via de klachtenregeling van De Schoor (zie klachtenregeling op de website ) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Contact bij vragen
Voor vragen over het cameratoezicht kun je contact opnemen met de afdeling Facilitaire Ondersteuning, tel. 036-5278500.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl